Kdo to byl Segovesus?

Titus Livius (59 př.n.l. - 17 n.l.) zaznamenal nasledující událost vztahující se k období 378-395 př.n.l.:

Král Biturigů Ambigat, vyslal své dva synovce z přelidněné země, aby hledali nová sídla. Věštba určila za nový domov Segovesovi oblast Hercynského lesa, Bellovesovi pak oblast dnešní severní Itálie.

horizontal ruler

Místo uprostřed Hercynského lesa, na které Segovesus se svou početnou družinou dorazil dostalo jmeno Biohemium. Biohemium jsou dnes Čechy, ale kdysi dávno byly keltskou pravlastí. První zmíňky o Keltech ve střední Evropě pochazi z 5. století př.n.l., kdy je zaznamenal antický dějepisec Herodotos. Nejznámějsím obdobím keltských Čech je zlatý věk Bójů, kteří teto zemi dali dodnes užívané mezinárodní jméno.

Počátky zlatého věku spadaji do 4. století př.n.l., kdy se keltské kmeny dali do pohybu a postupně osídlily většinu evropského kontinentu. Bojovní Bójové (jejich jméno v překladu znamená Strašní) nejprve přitáhly přes Alpy do severní Itálie, aby se zase za velehory vratili, když v Pádské nížině začalo být těsno. A pozvolna se v Čechách sloučili s domácím keltským obyvatelstvem. Nastal nuvěřitelný rozmach veškeré výroby, řemesel, zemědělství, obchodu, těžby zlata, ražby peněz ... V posledních dvou stoletích před naším letopočtem vznikla oppida, nejstarší města v Čechách. Bohužel nevíme jak se jmenovala, u některých to můžeme pouze tušit (Abilunon, Kasurgis, Koridorgis ... ) podle nepříliš přesných údajů Klaudia Ptolemaia, znamého geografa z Alexandrie.

horizontal ruler

Význam starých názvů a jmen:

 • Agara - Ohře, původní keltské jméno, které znamená rychlý tok
 • Atava - Otava, původní keltské jméno, které označuje bouhatou řeku (na zlato), "řeka bohatství"
 • Batové - kmen žijící v Galii, jehož muži obvykle sloužili v římské posádce v Boioduru
 • Boidorum - dnešní Pasov, keltský znamená "bojská pevnost"
 • Boiohemum, Boemia, Bohemia - země bójů, Čechy
 • Bójové - keltský kmen sídlící v Čechách byl velmi rozvětvený, jeho přítomnost jeho přítomnost je starověkými autory zaznamenána v severní Itálii, Gálii i na jiných místech
 • Braga - rmut, kal, patrně i bahno naplavené řekou. Součást keltských osad. Při Dunaji v dnešním Bavorsku stávaly Artobraga a Bragaduron, v Bádensku Bragadunum, podobně i v Galii
 • Brodentia (též Brodencie) - podle Klaudia Ptolemaia osada při kupecké cestě kdesi v podhůří Šumavy
 • Bergion - Bamberg
 • Castra Regina (též Reginum)- Regensburg, Řezno
 • Danubis (též Danuvis) - Dunaj, dolní tok byl řecky nazýván také Ister
 • Dujas - Dyje, indoevropský původ názvu má význam rychlý tok
 • Etruskové - starověký národ sídlící převážně v dnešním Toskánsku. Rozkvět jejich vysoké kultury nastal v 9. století př. n. l., jako národ zanikl asimilací s Římany v posledním století starého letopočtu. Kolem 5. století př. n. l. export jejich výrobků výrazně ovlivnil střední Evropu.
 • Gabreta - Pohoří kozorohů, keltský název Šumavy, o Gabratě píše ještě B. Balbín v 17. století
 • Germáni - vzájemně příbuzné kmeny migrující od severu, původně ze Skandinávie. Název je snad keltský, převzatý Římany. Germáni se dlouho nazývali jen jmény svých kmenů
 • Hercynský les - starověký název střední Evropyů označoval též území Čech obklopené horami
 • Chattové - germánský kmen v oblasti na sever od Mohanu a na východ od Rýna jméno Chattové patrně znamená divoké kočky
 • Cheruskové - germánský kmen sídlící na střední a dolním toku Vesery
 • Iska Koda - iska je keltsky pramen, Koda se nazývá místo ze silným zřídlem, které leží jihovýchodně od Tetína v Českém krasu
 • Jezerní hora - některý z vrchů Českého krasu s částečně zatopenou jeskyní a ostře stoupajícím vrcholem - například ve Svatém Janu pod Skalou
 • Kalisia - osada při Jantarové cestě, zaznamenaná Ptolemaiem, snad polské město Kalisz
 • Kasurgis - místo jmenované Ptolemaiem, patrně ve středních Čechách
 • Koridorgis - podle Ptolemaia jedno z "poleis" (měst) ve středočeské pahorkatině (snad oppidum Hrazany)
 • Kremisa - keltské místo nebo řeka obklopená porostem česneku (jihočeské město Kremže při Kremžském potoku blízko oppida Třísov)
 • Kvádové - jeden z kmenů germánských Svébů, který přesídlil na jižní Moravu a odtud pronikl do Panonie
 • Langobardi - germánský kmen na dolním Labi, během stěhování národů postupoval k jihu přes Čechy a Moravu, až se usídlili v severní Itílii, v tzv. Langobarii, později Lombardii; jméno znamená dlouhobradí
 • Laureacum (též Lauriacum) - původně keltská osada, pak římský tábor při ústí řeky Enns do Dunaje; později město lorch, nyní část rakouského města Enns
 • Lincia (též Lencia) - Linec, dávná obchodní cesta na Dunaji
 • Lugiové - sídlili v Lužici, Slezku a části Polska, jejich etnický původ je nejistý (bývají pokládaní za keltský, germánský i prraslovenský kmen)
 • Luna - kelltský název hornatiny uváděné starověkými autory, patrně vrchy jižní Moravy nebo Malé Karpaty
 • Lupfurdon - podle Ptolemaia osada snad v místech dnešních Drážďan
 • Mantua - etruské, později římské město, dnes italská Mantova
 • Markomani - kmen germánských Svébů, v 1. století př. n. l. sídlil při středním Mohanu, po římské exoanzi za Rýn se stáhl do Boiohemia, kde je doložen ještě ve 4. století n. l. (současně i na různých místech Podunají)
 • Marus - řeka Morava, indoevropský základ jména znamená záplavy mokřiny;podle řeky se pak nazývalo celé území, kterými protékala
 • Mediolanum - původně keltský název severoitalského města Milana, které keltové vybudovali ve 4. století př.n.l. na místě sničeného etruského města Melpum
 • Misa - starý název řeky Mže, nyní Berounky; indoevropský základ jména naznačuje, že jde o řeku s velkými rozlivy
 • Moenus - řeka mohan (Main)
 • Mogontiacum - název původně keltské, později římské pevnosti při ústí Mohanu do Rýna; dnešní Mohuč (Mainz)
 • Nemetobriga - nemeton byl keltskou svatyní pod širým nebem, briga opevněným místem
 • Nomisterion - podle Ptolemaiovy mapy možná osada v místech dnešního Děčína
 • Noricum - keltské králoství, později římská provincie na jih od Čech v dnešním Rakousku
 • Padus - italská řeka Pád
 • Panonie - římská provincie, část dolního Rakouska a Maďarska
 • Pontus Euxinus - Pohostinné moře, starověký název pro Černé moře
 • Raetie - keltská země, později římská provincie v dnešním Bavorsku a severním Švýcarsku
 • Rakatové - podunajský keltský kmen, jejich jméno se zachovalo v češtině ve jménech Rakušani, Rakousko
 • Rediodunum - město, které podle Ptolemaiovy mohlo ležet i v severovýchodních Čechách
 • Rhenus - Rýn
 • Setua (též Setuakoton) - podle Ptolemaia osada severně od Boiodura v Pošumaví (možná Sušice)
 • Silingové - kmen v dnešním Slezsku
 • Sorviodurum - keltská pevnost, později římský tábor, dnes město Straubing na Dunaji
 • Strevinta - jedno ze středoevropských měst (oppid) podle Klaudia Ptolemaia
 • Svébové (též Suebové) - rozvětvené germánské etnikum, ke kterému patřili Markomani a Kvádové
 • Tarquinie - prastaré posvátné město Etrusků nedaleko pobřeží Tyrhénského moře, středisko náboženského kultu, umění a vzdělání, dnes obec severozápadně od Říma
 • Venetové - ilyrské kmeny na různých místech střední a jižní Evropy, s keltskými a germánskými kmeny sousedily na severovýchodě
leaves
[ Obsah ] [ Hlavní stránka ] [ Who was Segovesus? ] [ Praotec ]
Aktualizováno:
Copyright (©) 1998 Jan Martinec
Veškerý text je dostupný za podmínek GNU Free Documentation License